Zmeniť jazyk CZ Zmeniť jazyk SK Zmeniť jazyk PL Zmeniť jazyk DE

Obchodné podmienky

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na adrese
www.anionshop.sk, platné od 28.6.2019

1. Základné údaje

Prevádzkovateľ e-shopu:
Provital CZ, s.r.o. so sídlom Priečna 1043, 280 02 Kolín
Spisová značka C 181610 vedená u Mestského súdu v Prahe
IČ: 241 331 08, IČ DPH: CZ24133108
(Ďalej len "Predávajúci")

Kontaktné údaje:
Telefón: +420 725 610 150, Email: provitalcz@seznam.cz
Na e-maily odpovedáme spravidla v lehote do 24 hodín, najdlhšie však do 3 dní.

2. Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.dedrashop.eu. S týmito Obchodnými podmienkami má Kupujúci možnosť sa zoznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné vzťahu neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.) A ak je Kupujúcim spotrebiteľ, tiež zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zb. V pl.zn.).

3. Objednávka tovaru

Na internetových stránkach www.dedrashop.eu si Kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle.

Kupujúcim môže byť fyzická osoba aj právnická osoba.
Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak koná.
Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenské, alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná oi. Na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, popr. osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
Vytvorenie Objednávky nie je podmienené registráciou Kupujúceho na stránkach Predávajúceho, ale takáto registrácia Kupujúcemu prinesie určité výhody.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov a Kupujúci bude vyzvaný k odsúhlaseniu celkovej ceny objednávky a Obchodných podmienok e-shopu.

Bez odsúhlasenia Obchodných podmienok nejde objednať tovar.

Odoslaním objednávky dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Uzavretie kúpnej zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí informatívnym e-mailom na Kupujúcim zadaný e-mail.

V prípade, že si Kupujúci zvolí ako spôsob platby za tovar platbu kartou, je na zadanie platby vyzvaný v rámci vytvárania objednávky, pričom je presmerovaný na príslušnej platobnej rozhraní. Ak z nejakého dôvodu platba kartou neprebehne (nízky limit pre platby kartou, zablokovaná karta ...), obdrží Kupujúci do 24 hodín na uvedený e-mail podklady pre platbu prevodom.

Po spracovaní objednávky dostane Kupujúci potvrdenie objednávky, a ak si pri objednaní zvolil spôsob úhrady za objednaný tovar prevodom pred dodaním tovaru, tiež podklady pre vykonanie platby.

Ceny tovaru si Kupujúci môže overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu tovaru ku Kupujúcemu sú uvedené na stránke Poštovné a doprava.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má možnosť do doby odoslania objednaného tovaru svoju objednávku zrušiť:

telefonicky (z telefónneho čísla uvedeného v objednávke)
písomne (z e-mailovej adresy uvedenej v objednávke)
Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie:

v lehote štrnástich dní od prevzatia tovaru § 1829, ods.1 zákona 89/2012 Zb.
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť urobené písomne, alebo e-mailom a zaslané na korešpondenčnú, alebo e-mailovú adresu Podnikateľa.

Neprevzatia už odoslané zásielky kupujúcim nie je odstúpenie od zmluvy, ale porušenie obchodných podmienok zo strany kupujúceho. V takom prípade môže byť po kupujúcom vyžadovaná úhrada spôsobenej škody a neumožnenie ďalší nákup tovaru.

Predávajúci má možnosť objednávku zrušiť:

v prípade, že objednaný tovar je vypredané
ak Kupujúci v stanovenej lehote neuhradí cenu za objednaný tovar (v prípade zvolenia spôsobu úhrady za tovar pred dodaním)
ak si Kupujúci v stanovenej lehote tovar vo výdajnom sklade Predávajúceho nevyzdvihne (platí pri zvolení dopravy "Osobné prevzatie tovaru")
ak si tovar objedná Kupujúci, ktorý má voči Predávajúcemu dlh po splatnosti
ak ide o Kupujúceho, ktorý si v minulosti neprebral objednaný tovar
Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch, uvedených v § 1837, zákona 89/2012 Zb., Najmä potom v nasledujúcich prípadoch:

pri objednaní tovaru, ktorý je vyrábané, alebo upravené na zákazku
dodaný tovar podlieha skaze
tovar bol dodaný v uzavretom obale a Kupujúcim bolo po dodaní z obalu vyňať a z hygienických dôvodov ich nemožno vrátiť
4. Zaslanie tovaru

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho dodaný v čo najkratšej dobe poštou, alebo Kupujúcim zvolenú prepravnou službou.

Termín dodania je do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky, zvyčajne do 2-3 pracovných dní. Termín dodania záleží tiež na Kupujúcim zvolenom spôsobe dopravy zásielky.

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zaisťuje predávajúci, a to na území celej Slovenskej republiky a vybraných štátov EÚ. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu doručenia. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru nájde Kupujúci v sekcii Poštovné a doprava.

Spôsob uhradenia ceny za tovar

Kupujúci má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za objednaný tovar:

tovar je možné v plnej výške uhradiť v prevádzke Predávajúceho, a to v hotovosti
dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom slovenskej pošty, alebo iného, Kupujúcim zvoleného dopravcu
poukázaním kúpnej ceny na účet predávajúceho, pod variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje
on-line platobnou kartou pri objednaní tovaru
pri objednaní tovaru s miestom doručenia tovaru mimo Slovenskú republiku je možná iba on-line platba platobnou kartou pri objednaní tovaru
Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu, je Kupujúci za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, av prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom, prípadne zásielku odmietnuť prevziať. Ak Kupujúci nemohol z nejakého dôvodu prevziať tovar zaslaný Predávajúcim, a Predávajúcemu sa takáto zásielka vráti, má Kupujúci možnosť si urobiť objednávku novú a uhradiť ju buď on-line platobnou kartou, alebo prevodom na účet Predávajúceho. V tomto prípade už nie je možné zaslať zásielku na dobierku.

Nebezpečenstvo škody na veci

Prechádza na Kupujúceho:

Pri osobnom odbere prevzatím veci § 2121, ods.1 zákona 89/2012 Zb.
Pri zaslaní prepravnou službou odovzdaním veci dopravcovi § 2123, ods.1 zákona 89/2012 Zb.
Komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim

Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

5. Osobný odber

Ak Kupujúci objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, Predávajúci Kupujúcemu zašle informáciu, že tovar je pripravený k výdaju. Tovar je Kupujúcemu vo výdajnom sklade Predávajúceho rezervovaný po dobu piatich pracovných dní od výzvy k odberu tovaru, pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak.

6. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru doklad o zakúpení (faktúra) so zákonom stanovenými údajmi, ktoré sú potrebné pre uplatnenie záruky.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim.
U spotrebného tovaru je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je však na tovar uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje len do dátumu vyznačenom na obale tovaru.
Pre Kupujúceho Podnikateľa môže byť lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia upravená odlišne, ak je to pri danom tovare výslovne uvedené. Takto uvedená lehota má prednosť.
Ako záručný list slúži daňový doklad.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.
V prípade vybavenia reklamácie formou výmeny tovaru nebeží nová lehota, rozhodujúca je lehota začínajúca plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Práva z chybného plnenia (Reklamácia)

Predávajúci predáva tovar bez vád § 2161, zákona 89/2012 Zb. U súvisiacu veci je vyznačená doba najkratšia trvanlivosti, prípadne u veci podliehajúce skaze, doba, po ktorú je možné vec použiť § 2163, zákona 89/2012 Zb.

V prípade, že Kupujúci pri prevzatí tovaru objavil na zakúpenom tovare vadu, má Kupujúci právo na výmenu tovaru. Ak sa vada na dodanom tovare vyskytne v priebehu záručnej doby, je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady tovaru § 2165, zákona 89/2012 Zb.

postup reklamácie

Pokiaľ chce Kupujúci reklamovať tovar kúpený v našom internetovom obchode, vyplní reklamačný protokol kde uvedie najmä typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady. Postup reklamácie je uvedený tu. Alternatívne nás Kupujúci môže kontaktovať telefonicky a postup reklamácie s ním bude dohodnutý. Pokiaľ bude Kupujúci reklamovaný tovar zasielať na adresu nášho e-shopu, je vhodné tovar zasielať vo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím takto zaslaného tovaru.

Reklamovaný tovar nie je možné zasielať na dobierku. Taká zásielka nebude Predávajúcim prijatá.

7. Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpi Spotrebiteľ od zmluvy podľa § 1829, ods.1 zákona 89/2012 Zb. Zašle, alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal § 1831, ods.1 zákona 89/2012 Zb.

Ak odstúpi Spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy (za predpokladu, že bolo Spotrebiteľom vrátený tovar), všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru Spotrebiteľovi § 1832, odsek 1 a 2 zákona 89/2012 Zb. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu nesie Spotrebiteľ § 1832, ods.3 zákona 89/2012 Zb.

Peňažné prostriedky budú vrátené výhradne prevodom na bankový účet Spotrebiteľa. Spotrebiteľ je povinný oznámiť Predávajúcemu číslo bankového účtu, na ktorý chce peňažné prostriedky zaslať.

Postup pre odstúpenie od zmluvy je uvedený tu.

8. Ochrana osobných údajov Kupujúceho

Použitie a spracovanie poskytnutých osobných údajov sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Poskytnuté dáta slúžia iba k riadnemu spracovaniu a vybavenia objednávky a nebudú poskytované inému subjektu ako spracovateľovi a dopravcovia.

Predávajúci zhromažďuje so súhlasom Kupujúceho osobné údaje Kupujúceho, a to meno, adresu, IČO, DIČ, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok Kupujúceho v budúcnosti. Uvedené osobné údaje sú uchovávané po dobu desať rokov (zákon o účtovníctve).

Pokiaľ Kupujúci prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci oznamovať emailom a telefonicky obchodné informácie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.
Osobné údaje Kupujúceho predávajúci neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Údaje, ktoré predávajúci o Kupujúcim uchováva a spracováva, môže Kupujúci kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do "zákazníckej sekcie".

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že pošle emailovú správu na našu emailovú adresu provitalcz@seznam.cz

Kompletné znenie Podmienok Ochrany Užívateľov je uvedené tu.

9. Riešenie spotrebiteľských sporov

Ak medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má Spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Českej obchodnej inšpekcie www.coi.cz

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.

V Kolíne dňa 28.6.2019

 

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súboru cookie.   Ďalšie informácie